AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2006 - maj/ czerwiec

Maj i czerwiec były bardzo pracowite, a jednocześnie interesujące. W ramach zaplanowanego na wakacje obozu językowego 12 maja przeprowadzono wśród stypendystów bardzo szczegółowy test sprawdzający znajomość języka angielskiego. Nie obyło się bez nerwów, ale wszystkim udało się zakwalifikować. W roku stypendialnym 2005/2006 odbyła się seria spotkań dotyczących nauczania Jana Pawła II. Stypendyści brali udział w wykładach ks. Romana Tkacza, który bardzo ciekawie przybliżał najważniejsze myśli z papieskich przesłań. Dnia 7 czerwca w Zespole Szkół imienia Rubinkiewicza w Ostrowi sala gimnastyczna była zapełniona słuchaczami (nauczycielami, przedstawicielami władz miasta, stypendystami, uczniami z różnych szkół) po brzegi – tam właśnie odbył się ostatni już wykład ks. Tkacza. Temat był bardzo oryginalny: Galileusz a Jan Paweł II. Prelegent porównał wielkiego uczonego Galileusza i papieża Polaka w ich dochodzeniu do prawdy. Dopiero nasz Ojciec Święty po kilku wiekach przeprowadził rehabilitację uczonego, którego śmiałe poglądy dotyczące układu słonecznego i teorii heliocentrycznej naraziły go na kary kościelne i potępienie. Wykład dał wszystkim wiele do myślenia na temat prawdy, nauki i wiary oraz zmuszał do refleksji nad odwagą oraz umiejętnością przeproszenia. Na zakończenie roku stypendialnego – otwartego przecież dla wszystkich, którzy chcieli przypomnieć sobie przesłanie pontyfikatu Papieża Polaka – zaplanowano niezwykłą uroczystość – Święto Biblii. I do niego stypendyści musieli się „solidnie” przygotować. Na jednym z majowych spotkań z p dr Ewą Krawiecką dowiedzieć się można było wiele o Biblii i sztuce jej interpretacji. Na spotkaniu w Infocentrum stypendyści nie tylko zgłębiali treść jej wersetów, ale także uczyli się poprawnej interpretacji przypowieści i symboli biblijnych. Każde zajęcia oraz wykłady były elementami przygotowań do Święta Biblii, które odbyło się dnia 18 czerwca w kościele św. Jozafata w Komorowie. Pod opieką p. dr Ewy Krawieckiej i p. mgr Barbary Porowskiej młodzież wzięła czynny udział w tej podniosłej uroczystości, najpierw jednak uczestnicząc w kilku próbach przedstawienia, tak, aby jak najlepiej interpretować trudną poezję Romana Brandstaettera. Właśnie poezję i prozę Brandstaettera wybrano na Święto Biblii kończące rok stypendialny poświęcony Janowi Pawłowi II, bo przecież i Pisarz i Papież byli ludźmi Biblii – kochali Ją, rozumieli i żyli według Niej.
Ania Lizuraj i Kasia Cholewska

Święto Biblii
Jest święto Twojego Narodzenia,
Jest święto Twojego Męczeństwa,
Jest święto Twojego Zmartwychwstania,
Jest święto Zesłania Ducha Świętego,
Jest święto Wniebowzięcia Matki Bożej,
Jest święto Wszystkich Świętych.
Ale nie ma święta Biblii.
Ustanów, Panie, święto Biblii!
       (R. Brandstaetter)

Oto słowa wiersza Romana Brandstaettera ,, Modlitwa o ustanowienie święta spożywania Pisma Świętego”, które najlepiej oddają cel uroczystości poświęconej Pismu Świętemu. Odbyła się ona 18 czerwca w Kościele Garnizonowym w Komorowie. Jednak przygotowania rozpoczęły się dużo wcześniej. Już w kwietniu stypendyści otrzymali teksty poezji i prozy Romana Brandstaettera. W maju organizowane były liczne próby czytania, zaś próba generalna przeprowadzona została w dzień występu. Uroczystość rozpoczęła się procesją, podczas której za celebransami szła młodzież ze wzniesionymi Pismami Świętymi – bowiem każdy miał przynieść do kościoła swój egzemplarz Biblii. Po niej rozpoczęła się Msza Święta, na początku której zostały poświęcone egzemplarze Biblii. Przed czytaniem Ewangelii ksiądz Roman Tkacz powiedział, które słowa będą czytane i wszyscy otworzyli na nich swoje Pisma Święte. Było to ciekawe doświadczenie, ponieważ zawsze tylko się słyszy w kościele Słowo Boże, zaś teraz można było także je czytać. Podczas kazania ksiądz Tkacz mówił o potrzebie czytania Biblii, o jej miejscu w naszych domach. Mówił o tym opierając się na przykładzie życia i twórczości Romana Brandstaettera, spełnionego Żyda, który uwierzył w Jezusa Chrystusa. Ksiądz użył różnych porównań, aby ukazać nierozerwalność Biblii. Na przykład przyrównał je do drzewa: Stary Testament to korzenie, zaś Nowy to wszystko co wyrasta nad ziemią. Później  porównał Pismo Święte do ptaka. Każde ze skrzydeł to jeden z Testamentów. Po Mszy odbyła się recytacja twórczości Romana Brandstaettera w wykonaniu znanego aktora Adama Ferency razem ze stypendystami Fundacji AMF. Za dekoracje wieczoru pt. Dobroć jest sercem biblijnego kręgu służyła Biblia umieszczona na tronie – symbol Pisma sprawującego sąd nad nami, drzewko oliwki – symbol wiecznie żywych Bożych słów oraz Izraela, miecz – znak obosiecznego miecza Słowa Boga. Podczas występu aktora odbył się pokaz multimedialny ukazujący etapy życia pisarza: zwój Tory i menora – czas, kiedy Brandstaetter był Żydem, Biblia w przekładzie Jakuba Wujka – na takim egzemplarzu matka uczyła małego Romka czytać po polsku, krzyż z kościoła San Damiano w Asyżu, dzięki któremu Brandstaetter przyjął wiarę w Chrystusa oraz połączony zwój Tory i Biblia, menora i krzyż – symboliczne ukazanie całości Starego i Nowego Testamentu, które miało miejsce w życiu pisarza... Wiersze były bardzo osobiste, mówiły o roli Biblii  w życiu ich autora. Stała ona zawsze na pierwszym miejscu. Podmiot liryczny powiedział nawet, że Biblia jest jego domem. To na niej jego matka uczyła go czytać i pisać po polsku. To była jego pierwsza lektura i to ją dostał w testamencie od dziadka, który kazał mu czytać i żyć tą księgą. Wszyscy usłyszeli także lament nie czytanej Biblii i piękny hymn o Logosie – Chrystusie. Dzięki temu świętu, Świętu Biblii, wielu ludzi mogło na nowo poznać wartość tej księgi i zrozumieć jak bardzo jest ona potrzebna w naszym codziennym życiu.
oprac. Natalia Szydlik